หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 569706 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 569706
ชื่อวิชา Title ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง3
กลุ่มกระบวนวิชา Department สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
หน่วยกิต Credit 2 (0,2,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2555
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
569703 และเรียนพร้อมกับ 569705
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ฝึกปฏิบัติสมรรถนะของผดุงครรภ์ขั้นสูงในการประเมินภาวะสุขภาพและการดูแลแบบองค์รวมของสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง และ/หรือภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ และที่มีปัญหาซับซ้อนทางสูติกรรมในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ตลอดจนการบูรณา-การความรู้ทางการผดุงครรภ์ขั้นสูง ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์อื่น ๆ หลักฐานเชิงประจักษ์ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสมรรถนะของผดุงครรภ์ขั้นสูงในการประเมินภาวะสุขภาพและให้การดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง และ/หรือภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ และที่มีปัญหาซับซ้อนทางสูติกรรมในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยการบูรณาการความรู้ทางการผดุงครรภ์ขั้นสูง ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์อื่น ๆ หลักฐานเชิงประจักษ์ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
1.แนะนำกระบวนวิชา (4 ชั่วโมง) 1.1ลักษณะกระบวนวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 1.2การทำรายงาน (mind mapping, clinical log, case study, health education/counseling) 1.3แนวทางการพัฒนาและดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1.4การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และการประเมินผลตนเอง 2.ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และทักษะที่ใช้บ่อยในการฝึกปฏิบัติ (4 ชั่วโมง) 3.ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(4 ชั่วโมง) 3.1หน่วยคลอด-ครรภ์เสี่ยงสูง และ หน่วย OB-ultrasound รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 3.2หน่วยคลอด-ครรภ์เสี่ยงสูง รพ.นครพิงค์ 4.ฝึกปฏิบัติให้การดูแลแบบองค์รวมสำหรับสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงและมีปัญหาซับซ้อน ทางสูติกรรม ที่หน่วยคลอด-ครรภ์เสี่ยงสูงและหน่วยหลังคลอด (กรณีติดตาม case study) (90 ชั่วโมง) 5.ฝึกปฏิบัติการทำโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับการดูแลสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง และ/ หรือที่มีปัญหาซับซ้อนทางทางสูติกรรมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์แก่สตรี/บุคลากรทาง สุขภาพ (20ชั่วโมง) 6.การนำเสนอรายงานกรณีศึกษาและการอภิปราย (8 ชั่วโมง) รวมทั้งหมด 130 ชั่วโมง
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
การจัดการเรียนการสอน 1.การฝึกปฏิบัติให้การพยาบาลสตรีเป็นรายบุคคล 2.การทำรายงานผังความคิด 3.การทำรายงานบันทึกประสบการณ์ทางคลินิก 4.การทำรายงานกรณีศึกษาและนำเสนอรายงาน 5.การทำโครงการบริการวิชาการในคลินิกและรายงานสรุปโครงการ 6.การทำรายงานการให้สุขศึกษา/การให้การปรึกษาสตรีมีครรภ์ที่มีปัญหาทางทางสูติกรรม 7.การจัดทำแฟ้มสะสมงานและการประเมินตนเอง 8.การประชุมกลุ่มและการอภิปราย 9.การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 10.การปรึกษากับผู้สอนเป็นรายบุคคล 11.การศึกษาดูงาน
ตำราหลัก Textbook 1. Dunkley, J. (2000). Health promotion in midwifery practice: A resource for health professionals.Edinburgh: Baillier Tindall. 2.Henderson, C., & Macdonald, S. (2004). Mayes’ midwifery: A textbook for midwives. (13th ed.).Edinburgh: Baillier Tindall. 3. Klossner, N. J., & Hatfield, N. T. (2006). Introductory maternity & pediatric nursing. Tokyo: Lippincott Williams & Wilkins. 4. Littleton, L. Y., & Engebretson, J. C. (2005). Maternity nursing care. Sydney: Thomson Delmar Learning. 5.Lowdermilk, D. L., & Perry, S. E. (2004). Maternal & women’s health care (8th ed.). St. Louis: Mosby. 6.Luesley, D. M., & Baker, P. N. (2004). Obstetrics and gynaecology: An evidence-based text MRCOG. London: Arnold. 7. Pillitteri, A. (2003). Maternal & child health nursing: Care of the childbearing & childrearing Family (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 8. Wong, D. L., Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., & Wilson, D. (2006). Maternal child nursing care (3rd ed.). St. Louis: Mosby.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
สื่อการสอน 1.LCD Projector & Computer 2.เอกสารแนะนำกระบวนวิชา 3.แนวทางการทำรายงานและตัวอย่างแบบบันทึกประวัติผู้ป่วย 4.บทความและรายงานวิจัยสำหรับใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติ
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1.รายงานกรณีศึกษา (1 ราย) และการนำเสนอ (30%) 2.รายงานบันทึกประสบการณ์ในคลินิก (2 ราย) ( 20%) 3.รายงานผังความคิด (3 ราย) (15%) 4.การทำโครงการในคลินิกและสรุปโครงการ (งานกลุ่ม) (20%) 5.รายงานการให้สุขศึกษา/การให้การปรึกษา (งานกลุ่ม) (5 %) 6.แฟ้มสะสมงานและการประเมินผลตนเอง (10 %)
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th