หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 569716 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 569716
ชื่อวิชา Title การส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ : Natural Childbirth Promotion
กลุ่มกระบวนวิชา Department สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
หน่วยกิต Credit 3 (2,1,0)
ภาคเรียนที่ Semester 2
ปีการศึกษา Academic Year 2555
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ไม่มี
ประเภทวิชา เลือก
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
แนวคิดและหลักการของการคลอดธรรมชาติ ความสำคัญของการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ วิธีการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา บทบาทผดุงครรภ์และผู้สนับสนุนในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ แนวคิด หลักการและกลยุทธ์ของการเตรียมสตรีมีครรภ์และครอบครัวเพื่อการคลอดธรรมชาติ การพัฒนาโครงการและการฝึกปฏิบัติการเตรียมสตรีมีครรภ์และครอบครัวเพื่อการคลอดธรรมชาติ Concepts and principles of natural childbirth; significance of promoting natural childbirth; methods of coping with labor pain using non-pharmacological pain relief; roles of midwives and supporters in promoting natural childbirth; concepts, principles and strategies of natural childbirth preparation for pregnant women and their families; developing program and practice of the natural childbirth preparation for pregnant women and their families
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
ตำราหลัก Textbook
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th