หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 569718 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 569718
ชื่อวิชา Title การผดุงครรภ์ขั้นสูง 2
กลุ่มกระบวนวิชา Department สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
หน่วยกิต Credit 3 (3,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2560
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ไม่มี
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ การดูแลแบบองค์รวมแก่สตรี ในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และระยะให้นมบุตร รวมทั้งการดูแลทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และครอบครัว ในภาวะปกติ พยาธิสรีรวิทยาและการดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และระยะให้นมบุตร รวมทั้งการดูแลทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และครอบครัว ในภาวะเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ และภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและสูติกรรม โดยบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
ตำราหลัก Textbook
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th