KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 570730 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 570730
ชื่อวิชา Title การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง
กลุ่มกระบวนวิชา Department สาชาวิชาการพยาบาลชุมชน
หน่วยกิต Credit 3 (3,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 3
ปีการศึกษา Academic Year 2552
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ไม่มี
ประเภทวิชา เลือก
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว บทบาท หน้าที่ สมรรถนะ และจริยธรรมของพยาบาล เวชปฏิบัติครอบครัวในการดูแลครอบครัว การประเมินครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การบริหารจัดการพยาบาลครอบครัวขั้นสูง การใช้ผลงานวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์ในการดูแลครอบครัว ทุกช่วงอายุ และการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย และภาวะวิกฤต การประสานแหล่งประโยชน์ในชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลครอบครัว
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
ตำราหลัก Textbook
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th