หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 571102 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 571102
ชื่อวิชา Title การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2 : Student Quality Development through Activities II
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชาการศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต Credit 1 (0,3,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
-
ประเภทวิชา ศึกษาทั่วไป
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จะช่วยเสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์อย่างสมบูรณ์ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล มีความรับผิดของต่อตนเองต่อองค์กรวิชาชีพและสังคม สามารถครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างสมบูรณ์ Participating in student development activities to promote in students the characteristics desirable in nursing graduates including leadership, becoming a person with virtue and morality in the nursing profession, responsibility toward one-self, professional organization and society, and ability to maintain self reliance, and work with others and with a good working performance
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
ตำราหลัก Textbook
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th