หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 571116 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 571116
ชื่อวิชา Title สุขภาพกับการทำงานในยุคดิจิทัล: Health and Working in the Digital Age
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชาการศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต Credit 3 (3,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2561
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ประเภทวิชา บรรยาย
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
แนวโน้มรูปแบบการทำงานในอนาคต ภัยสุขภาพที่เกิดจากการทำงานในยุคดิจิทัล ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัฒนธรรมการทำงานในยุคดิจิทัล กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขภาวะและการสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการ เครือข่ายการดูแลสุขภาพคนทำงาน นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพคนทำงาน การประยุกต์การสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการประเภทต่างๆ Trend of working pattern in the future. Health risk from working in the digital age. Fundamental principles of occupational health and safety. Working culture in the digital age. Laws and standards related to occupational health and safety. Health and wellness promotion in the workplace. Network on workers’ health. Innovations and creative media technology for workers’ health. Application on wellness promotion in various workplaces.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
ตำราหลัก Textbook
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th