KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า FTES (Full-Time Equivalent Student)

กลุ่มกระบวนวิชา
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษา
ที่ 1
ภาคการศึกษา
ที่ 2
 551 (LG)
50.83
60.72
 552 (LA)
32.22 29.83
 553 (LB)
12.44 18.28
 554 (LC)
59.44 86.44
 555 (LE)
58.70 67.42
 556 (LF)
42.83 42.02
 557 (LH)
9.78 22.67
 558 (LD)
75.98 79.27
 559 (LH-LB-M)
   
 560 (LE-LC)
   
 561 (LH-LB)
102.98 96.56
 562 (FAC)
115.94 88.116
 563 (ICN-M)
9.75 8.67
 564 (AGE-M)
9.92 20.337
 565 (WOM-M)
   
 566 (DOCT)
7.25 37.17
 567 (FAC-M)
   
 568 (OCC-M)
9.17 6
 569 (NGMW)
14.17

16.58
 570 (NGC)
11.33 10
 571 (GE)
17.56 28.5
 901 (PH-M)
  7.5
รวม
652.8 726.1

Update12-07-2013

หน้าแรก  แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th