KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 551

  551 กลุ่มกระบวนวิชา 551
 551212   วิทยาการระบาด : EPIDEMIOLOGY  2556 / 1, 2
 551312   การพยาบาลชุมชน : COMMUNITY NURSING  2556 / 1
 551351   พัฒนาการครอบครัว : FAMILY DEVELLOPMENT  2556 / 1, 2, 3
 551392   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน : COMMUNITY NURSING PRACTICE  2556 / 1, 2
 551463   การรักษาโรคเบื้องต้น : PRIMARY MEDICAL CARE  2556 / 1, 2
 551464   การรักษาโรคเบื้องต้น PRIMARY MEDICAL CARE  2557 / 2, 3
 551491   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  2563 / 1, 2
 551494   การฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น PRIMARY MEDICAL CARE PRACTICE  2557 / 1, 2
 551495   การฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น : PRIMARY MEDICAL CARE PRACTICE  2556 / 1, 2
 551498   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน COMPREHENSIVE COMMUNITY NURSING PRACTICE  2557 / 2
 551499   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน  2556 / 2
 551701   วัฒนธรรม สุขภาพและการพยาบาล  2550 / 1, 2, 3
 551702   HEALTH IMPACT ASSESSMENT  2551 / 1
 551713   FAMILY HEALTH CARE  2555 / 1

หน้าแรก  แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th