KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 556

  556 กลุ่มกระบวนวิชา 556
 556412   การพยาบาลจิตเวช : PSYCHIATRIC NURSING  2556 / 1, 2
 556491   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช PSYCHIATRIC NURSING PRACTICE  2556 / 1, 2
 556492   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางสุขภาพจิตและจิตเวช COMPREHENSIVE MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC  2557 / 2
 556493   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางสุขภาพจิตและจิตเวช : NGPN 493 COMPREHENSIVE MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING PRACTICE  2556 / 2
 556725   การฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาลสุขภาพจิต : PRACT ADV ASSESS IN MHPN  2555 / 1
 556726   การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 : Advanced Psychiatric Nursing and Mental Health 1  2555 / 1
 556727   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2 : ADV MENT HLTH PSY NURS II  2555 / 1
 556729   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2 MHPN PRACT II  2555 / 1
 556731   สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง ; SEM OF ADV MHPN PRACT  2555 / 1
 556732   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงในกลุ่มเลือกสรร 3 : PRACTICUM IN ADVANCED MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING FOR SELECTED POPULATION  2555 / 2
 556742   วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : Health Science Related Psychiatric Nursing and Mental Health  2555 / 1
 556743   การประเมินสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : Advanced Health Assessment in Psychiatric Nursing and Mental Health  2555 / 1
 556745   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1  2555 / 2
 556747   การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวช  2560 / 1
 556748   การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการบำบัดและฟื้นฟูทางจิตเวช  2560 / 1
 556749   การฝึกปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันทางจิตเวช  2560 / 1
 556750   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการบำบัดและฟื้นฟูทางจิตเวช  2560 / 2
 556751   การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูงในการดูแลประชากรที่เลือกสรร  2560 / 2
 556752   การฝึกปฏิบัติการการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง ในการดูแลประชากรที่เลือกสรร  2561 / 1
 556753   สัมมนาการดูแลที่เป็นเลิศทางจิตเวชและสุขภาพจิตในทุกช่วงวัย  2561 / 1
 556769   หัวข้อเลือกสรรทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1  2555 / 2
 556798   การค้นคว้าแบบอิสระ : INDEPENDENT STUDY  2554 / 1
 556799   วิทยานิพนธ์ : THESIS  2554 / 1

หน้าแรก  แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th