KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 560

  560 กระบวนวิชาร่วม (กุมารฯ กับสูติฯ)
 560311   MATERNAL & CHILD NURS I  2549 / 1
 560313   MATERNAL & CHILD NURS III  2549 / 1, 2
 560314   MATERNAL & CHILD NURS IV : การพยาบาลแม่และเด็ก 4  2549 / 1
 560492   MAT&CHILD NURS PRACT III  2549 / 1, 2
 560493   MAT & CHILD NURS PRACT IV  2549 / 1
 560497   MAT&CHID NURS PRACT IV  2549 / 1
 560498   MAT&CHID NURS PRACT V  2549 / 1
 560721   การพยาบาลแม่และเด็กสำหรับผู้บริหารการพยาบาล : Maternal and Child Nursing for Nursing Administrators  2560 / 1
 560722   พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในการพยาบาลแม่และเด็ก : Advanced Pathophysiology and Pharmacology in Maternal and Child Nursing  2560 / 1
 560723   การพยาบาลแม่และเด็กขั้นสูง : Advanced Maternal and Child Nursing  2560 / 1
 560724   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแม่และเด็ก 1 : Advanced Nursing Practicum in Mothers and Children 1  2560 / 1
 560725   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแม่และเด็ก 2 : Advanced Nursing Practicum in Mothers and Children 2  2560 / 1

หน้าแรก  แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th