KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 561

  561 กระบวนวิชาร่วม (ศัลย์ อายุร และสูติ-นรีเวช)
 561311   การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 Adult Nursing 1  2561 / 1, 2, 3
 561313    การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 : ADULT NURSING 1  2556 / 1, 2
 561314   การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 : ADULT NURSING 2  2556 / 1, 2
 561393   การฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING PRACTICE 1  2556 / 1, 2
 561394   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING PRACTICE 2  2556 / 1, 2
 561723   การพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ 1  2554 / 1
 561724   การพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ 2  2553 / 2
 561725   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ 1  2553 / 2
 561726   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ 2  2553 / 2
 561727   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ ตามปรากฏการณ์ทางคลินิก : ADVANCED NURSING PRACTICUM IN ADULT WITH CLINICAL PHENOMENA  2555 / 1
 561728   ประเด็นและแนวโน้มการพยาบาลผู้ใหญ่  2555 / 1
 561729    สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและฉุกเฉิน  2555 / 1
 561730   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ภาวะเจ็บป่วย เฉียบพลันและฉุกเฉิน  2555 / 1
 561731   สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ภาวะเจ็บป่วยวิกฤต  2555 / 1
 561732   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ภาวะเจ็บป่วยวิกฤต  2555 / 1
 561733   สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง  2555 / 1
 561734   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง  2555 / 1
 561735   พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่ : Advanced Pathophysiology and Pharmacology in Adult Nursing  2555 / 1
 561736   การประเมินสุขภาพขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่ : Advanced Health Assessment in Adult Patients  2555 / 1
 561737   การพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่ : Advanced Nursing in Adult Patients  2555 / 2
 561738   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่ : Advanced Nursing Practicum in Adult Patients  2555 / 2
 561742   การพยาบาลผู้ใหญ่สำหรับผู้บริหารการพยาบาล : Adult Nursing for Nursing Administrators  2560 / 1
 561743   พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : Advanced Pathophysiology and Pharmacology in Adult and Older Adult Nursing  2560 / 1
 561744   การพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : Advanced Nursing Care in Adults and Older Adults  2560 / 1
 561745   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1  2560 / 2
 561746   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 : Advanced Nursing Practicum in Adults and Older Adults 2  2560 / 2
 561747   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3  2560 / 2
 561748   การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4 : Advanced Nursing Practicum in Adults and Older Adults 4  2560 / 2
 561789   หัวข้อเลือกสรรทางการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 : SELECTED TOPICS IN ADULT NURSING III  2555 / 1
 561798   INDEPENDENT STUDY  2555 / 1, 2, 3
 561799   MASTER THESIS  2555 / 1, 2, 3

หน้าแรก  แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th