KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 569

  569 สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
 569705   ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2  2555 / 1
 569706   ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง3  2555 / 1
 569711   การส่งเสริมการเขียงลูกด้วยนมแม่  2555 / 1, 2
 569712   การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงสำหรับผดุงครรภ์ :  2555 / 1
 569713   สรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ : Reproductive Physiology  2555 / 1
 569714   การผดุงครรภ์ขั้นสูง : Advanced Midwifery  2555 / 2
 569716   การส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ : Natural Childbirth Promotion  2555 / 2
 569717   การผดุงครรภ์ขั้นสูง 1 : Advanced Midwifery 1  2560 / 1
 569718   การผดุงครรภ์ขั้นสูง 2  2560 / 1
 569719   การปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 1 : Practicum in Advanced Midwifery 1  2560 / 2
 569720   การปฎิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2 : Practicum in Advanced Midwifery 2  2560 / 2
 569799   วิทยานิพนธ์ : MASTER'S THESIS  2555 / 1, 2, 3

หน้าแรก  แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th