KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 570

  570 สาชาวิชาการพยาบาลชุมชน
 570701   การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน : Advanced Health Assessment for Community Nurse Practitioner  2560 / 1
 570702   การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 : Community Practitioner Nurse 1  2560 / 2
 570703   การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 : Community Practitioner Nursing 2  2561 / 1
 570704   การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 : Community Practitioner Nursing Practicum 1  2560 / 2
 570705   การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 : Community Practitioner Nursing Practicum 2  2560 / 2
 570718   การรักษาโรคเบื้องต้น : PRIMARY MEDICAL CARE  2560 / 2
 570721   การปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้น : Practicum for Health Assessment and Primary Medical Care  2555 / 2
 570722   ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง 2 ADV PRACT FOR CNP II  2555 / 1
 570723   ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง 3 : ADV PRACT FOR CNP II  2555 / 1
 570724   วิทยาการระบาดชุมชน  2553 / 2
 570730   การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง  2552 / 3
 570734   พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน : Advanced Pathophysiology and Pharmacology for Community Nurse Practitioner  2560 / 1
 570735   การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3: Community Practitioner Nursing Practicum 3  2560 / 2
 570792   สัมมนาการปฏิบัติทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2555 / 2
 570798   การค้นคว้าแบบอิสระ  2555 / 1, 2, 3

หน้าแรก  แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th