หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   สำนักวิชา-สำนักงานคณะฯ
โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานคณะฯ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
   - กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล   หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์


ไม่พบข้อมูลนี้ . .


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th