KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   สำนักวิชา-สำนักงานคณะฯ
โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานคณะฯ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
   - กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
   - กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล   หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
Medical Nursing

ประธานกลุ่มกระบวนวิชาผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
บุคลากร40 ท่าน   รายชื่อ  ,  รูปภาพ
เว็บไซต์http://www.nurse.cmu.ac.th/%7Ewebmed/begframe.htm
โทรศัพท์35020,35047,36070
โทรสาร-แนะนำ

ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อว่าการศึกษาพยาบาลเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงต้องมีหลายระดับ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาตนเอง ทำการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็น แบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ ทั้งนี้ต้องจัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการที่ดี มีความร่วมมือในการทำงานโดยการ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์รวมและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปณิธานและวิสัยทัศน์

จะเป็นผู้นำและศูนย์รวมวิชาการทางด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในระดับประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติ

ภารกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการพยาบาลให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข
2. เพื่อสร้างผลงานวิจัยด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศ
3. เพื่อให้บริการวิชาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและวิชาชีพโดยการผสมผสานกับภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
4. เพื่อเป็นผู้นำและศูนย์รวมทางวิชาการพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ
5. เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการในทุกๆด้าน
6. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภารกิจทุกด้านกับสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
8. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th