KQI
ฐานข้อมูล KPIs คณะพยาบาลศาสตร์
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ
หมายเลข
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตัวบ่งชี้
ชื่อของตัวบ่งชี้  
สูตรในการคำนวน  
ผลที่ได้จากการคำนวน (ประจำปีพ.ศ.)  
หน่วยที่ใช้วัด  
ข้อมูลที่ใช้  
ความหมายของตัวบ่งชี้  
วัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้  
แหล่งข้อมูล  
ความถี่ในการเก็บข้อมูล  
รอบระยะเวลาการนำเสนอตัวบ่งชี้  
ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูล  
ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย  
ผู้สนับสนุนในการบรรลุเป้าหมาย  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี -
เป้าหมายในอีก 5 ปี -

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th