KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  
KQI ฐานข้อมูลสำหรับใช้ประกอบ KQI/KPIs คณะพยาบาลศาสตร์ แบบ Real Time
สำหรับการประเมิณคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

สัดส่วนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์

สังกัด ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์คลินิก รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
  สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์00
  กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์32064064015100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช111.1666.7222.29100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน112.5112.54502258100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์213.31066.732015100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข15.3526.3736.8631.619100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1531584084020100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์430.8538.5430.813100
  กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล450337.5112.58100
รวมทั้งหมด21.910.92321.54945.83229.9107100

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
  ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 1 %
  ศาสตราจารย์ 2.9 %
  ศาสตราจารย์คลินิก 1.9 %
  รองศาสตราจารย์ 21.5 %
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 45.8 %
  อาจารย์ 29.9 %

หมายเหตุ : จำนวนอาจารย์ หมายถึงจำนวนบุคลากรที่เป็น ข้าราชการสายวิชาการ และ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th