KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 232/2546
เรื่อง คณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 148/2544 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด สวัสดิการร้านค้าหอพักนักศึกษา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2544 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวใกล้จะครบวาระแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การ ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งทีอ้างถึงข้างต้นและ แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ
1 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
5 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1)กำกับดูแลผู้เช่าร้านให้เป็นไประเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สถานที่จัดจำหน่ายอาหารและการให้บริการ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2535 โดยเคร่งครัด 2)พิจารณาคำขอของผู้ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าและบริการ 3)พิจารณาเสนอขอยกเลิกสัญญาเช่าสถานที่ของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ 4)กำกับดูแล และประเมินผลการบริการของร้านอาหารและร้านบริการ

สั่ง ณ วันที่ : 5 มิถุนายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th