KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 388/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปจำงานบริการการศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่221/2544 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ โดยให้มีวาระการดำเนินิงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2546 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ที่ปรึกษา
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานกรรมการ
6 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
7 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
9 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
10 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
11 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
12 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 1.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 2.กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและขั้นสูงและเงื่อนไขเวลาที่จะต้องบรรลุ 3.กำหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงาน 4.กำหนดแนวปฎิบัติในการประเมินและสร้างแบบประเมินปัจจัยที่กำหนด 5.จัดทำรายงานการประเมินตนเองและรายการเอกสารประกอบของงานบริการการศึกษา 6.จัดทำรายการเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 10 ตุลาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th