KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 31/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่น 40วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการฝึกซ้อมบัณฑิตและเพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2549 เวลา08.00 - 11.30 น. นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณพยาบาลศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 40 " ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
6 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
21 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
25 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
26 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
27 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
28 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 มกราคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th