KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 45/2549
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนอาจารย์และบุคลากรในคณะกรรมการมาตรฐาน และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์วัตถุประสงค์ :ตามสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 20/2549 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนอาจารย์แลบุคลากรในคณะกรรมการมาตรฐานพันธกิจและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2549 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากนางกมลณัฏฐ์ รัตนวรางค์ ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมาตรฐานพันธกิจ ฉะนั้น แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงใคร่ขอเปลี่ยนแปลงจาก นางกมลณัฏฐ์ รัตนวรางค์ ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็น นางสมพิศ สุพรศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แทน

รายนาม :
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th