KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 47/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องชั้นปีที่ 2วัตถุประสงค์ :ด้วย ฝ่ายพัฒนาคุณคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดดครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุมวิจิตรา ศรรสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านกลางดอยรีสอร์ท อ. หางดง จ. เชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ดังนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
5 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
6 .  นายพรหม ชัยดวง  กรรมการ
7 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  คณะทำงาน
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th