KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 420/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547วัตถุประสงค์ :ตามระเบียบมหาวิทยาลัเชียงใหม่ ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2523 หมวดที่ 8 ข้อ 62 ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธาน และอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะฯ เป็นกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสร และรายงานผลการเลือกตั้งให้คณบดีทราบ เพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป
เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2523 หมวดที่ 8 ข้อ 62 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2546

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
5 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th