KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 57/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 1)



วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดโครงการเรื่อง การเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 1) วันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 09.00 - 16.30 น. ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช และห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์พยาบาลด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 1) ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
5 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  เลขานุการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  เลขานุการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  เลขานุการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นายบุญศรี ใจคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th