KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 55/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับงบประมารสนับสนุนจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2549 ในโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาสัยอำนาจความมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น " คณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ" ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
8 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
9 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
10 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th