KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 59/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการดำเนินการเตรียมการเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะฯ และได้มีการสัมมนาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
 
ผู้แทนคณาจารย์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
 
ผู้แทนบุคลากร
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
 
หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  เลขานุการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่
1.พิจารณาระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อวางแนวปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ระบบการมอบหมายงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของคณะฯ
2.พิจารณาการเสนอแต่งตั้งและติดตามภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/เชี่ยวชาญของบุคลากร ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด
3.วิเคราะห์งานทั้งหมดของอาจารย์และบุคลากร และจัดวางกำลังคนในแต่ละงานอย่างเหมาะสม
4.วางแผนและพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน
5.วางแผนการมอบหมายงานแก่อาจารย์และบุคลากรตามที่กรรมการมาตรฐานพันธกิจได้กำหนดไว้เป็นรายปีอย่างเหมาะสม
6.พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรใช้เงินทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะฯ
7.สร้างเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของบุคลากรของคณะฯ
8.จัดให้มีระบบการสร้างขวัญ กำลังใจในการทำงาน การธำรงรักษาบุคลากร เพื่อสร้างเสริมการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระบบ
9.กำหนดเงื่อนไข กำกับ และติดตามประเมินผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกคนเป็นรายปี ราย 3 ปี และราย 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ และจัดทำรายงานปีละ 2 ครั้ง
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th