KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3256/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 081/2547 ลงวันที่ 1 เมษายน 2547 เรื่อง คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3115/2547 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547 เรื่องคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม) นั้น เพื่อให้การเตรียมการในการจัดทำหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตร 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 และโดยคำแนะนำของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้
1. ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรชุดเดิม ตามคำสั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0815/2547 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2547 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3115/2547 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547
2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย


รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานกรรมการ
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการและเลขานุการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าว มีหน้าที่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวรายละเอียดและมาตรของหลักสูตร รวมถึงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th