KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 60/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานพันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการดำเนินการเตรียมการเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ และได้มีการสัมมนาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการมาตรฐานพันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย


รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 
ผู้แทนประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทุกระดับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  คณะดำเนินงาน
 
ผู้แทนคณาจารย์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
 
ผู้แทนประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดต่างๆ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
 
ผู้แทนบุคลากร
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  เลขานุการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่
1.กำหนดขอบเขต นโยบาย ด้านการเรียนการสอน ทิศทางการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและนโยบายของประเทศ
2.ทบทวนและกำหนดมาตรฐาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของคณะฯ ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.กำหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสัดส่วนของ ภาระงาน 4 ด้าน ได้แก่ การ สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของอาจารย์ตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ
4.กำหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสัดส่วนภาระงานทั้ง 4 ด้าน ของบุคลากรสายสนับสนุนตามกลุ่มงาน
5.กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและขั้นสูง และเงื่อนไขเวลาที่จะต้องบรรลุในภาระงานทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6.กำหนดคุณสมบัติของประธานกระบวนวิชา ผู้สอน และจำนวนผู้สอนในกระบวนวิชาต่างๆ ในทุกหลักสูตร
7.กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน TOR
8.กำหนดเกณฑ์ในการควบคุม ติดตาม และเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ให้เป็นไปตามปณิธาน วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th