KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 429/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดการใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 249/2545,250/2545 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2545 และคำสั่งที่ 286/2545 ลงวันทีี่ 16 สิงหาคม 2545 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและประหยัดการใช้พลังงาน โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม 2545 และคำสั่งมหาวิทยาลัเชียงใหม่ 952/2546 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประจำหน่วยงานในโครงการมหาวิทยาลัเชียงใหม่รวมพลังหารสอง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2546 ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดการใช้พลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดการใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
คณะทำงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดการใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
5 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
7 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  เลขานุการ
8 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  ผู้ช่วยเลขานุการ
9 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานด้านการใช้โทรศัพท์และไปรษณีย์ภัณฑ์
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  ประธานกรรมการ
2 .  นายบุญศรี ใจคำ  คณะทำงาน
3 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  คณะทำงาน
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  เลขานุการ
 
คณะทำงานด้านการใช้ไฟฟ้า
1 .  นายผจญ มงคล  ประธานกรรมการ
2 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  คณะทำงาน
3 .  นายอุทิศ มิตตะธรรม  คณะทำงาน
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  คณะทำงาน
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  เลขานุการ
6 .  นางสาวอาริยา ใจไฝ่  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานด้านการใช้น้ำประปา
1 .  นายผจญ มงคล  ประธานกรรมการ
2 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  คณะทำงาน
3 .  นายสุพล มูลวิไชย  คณะทำงาน
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  เลขานุการ
 
คณะทำงานด้านการใช้ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
1 .  นายผจญ มงคล  ประธานกรรมการ
2 .  นายเลื่อน สุวรรณ  คณะทำงาน
3 .  นายชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม  คณะทำงาน
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  คณะทำงาน
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  เลขานุการ
 
คณะทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  คณะทำงาน
3 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  คณะทำงาน
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  คณะทำงาน
 
คณะทำงานด้านการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  คณะทำงาน
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  คณะทำงาน
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
6 .  นายผจญ มงคล  คณะทำงาน
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  คณะทำงาน
8 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  คณะทำงาน
9 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
10 .  นายสุพล มูลวิไชย  คณะทำงาน
11 .  นายอุทิศ มิตตะธรรม  คณะทำงาน
12 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  คณะทำงาน
13 .  นางสาวอาริยา ใจไฝ่  คณะทำงาน
14 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  คณะทำงาน
15 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  เลขานุการ
 
คณะทำงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
2 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  คณะทำงาน
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  เลขานุการ
 
คณะทำงานด้านการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  คณะทำงาน
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  คณะทำงาน
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
5 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
6 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.รวบรวม วิเคราะห์นำเสนอข้อมูลการใช้พลังงาน ค่าสาธารณูปโภค ในส่วนที่รับผิดชอบเผยแพร่ในคณะฯหรือนำเสนอมหาวิทยาลัย
2.จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน ค่าสาธารณูปโภค และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3.ดำเนินการด้านการประหยัดการใช้พลังงาน ค่าสาธาณูปโภค และดูแลสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และโครงการของคณะและมหาวิทยาลัย
4.สรุป และประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านที่รับผิดชอบและนำเสนอคณะฯพิจารณา
5.หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th