KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 65/2549
เรื่อง แต่งตั้งประธานและรองประธานประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ในการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2548วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 490 /2548 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2548 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2548 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงขอ “แต่งตั้งประธานและรองประธานประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2548” ประกอบด้วย

รายนาม :
1. สนามสอบคณะพยายาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
1.1 ประธานประจำสนามสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
 
1.2 รองประธานประจำสนามสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
1.3 กรรมการประจำสนามสอบ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
1.4 ผู้ควบคุมห้องสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
10 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
13 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
14 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
16 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
21 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
23 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
26 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
28 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
29 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
30 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
31 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
32 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
33 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
34 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
 
2. สนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นคร ลำปาง
 
2.1ประธานประจำสนามสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  ประธานกรรมการ
 
2.2 รองประธานประจำสนามสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  รองประธานกรรมการ
 
3. สนามสอบวิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา
 
3.1ประธานประจำสนามสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  ประธานกรรมการ
 
3.2 รองประธานประจำสนามสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  รองประธานกรรมการ
 
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ (เพิ่มเติม)
1 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นางประไพ อินตา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นางมยุรี ทองคำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นางสาวณัฐชยา คำชำนาญ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
7 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายไพทูลย์ จันที  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th