KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 70/2549
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 52/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548 นั้น บัดนี้ได้ครบวาระการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาดังกล่าวแล้ว

เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549 คือ

รายนาม :
อาจรย์ที่ปรึกษสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2549
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ดังนี้
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรม นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
2. ให้คำแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับและวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เช่น การดำเนินงานเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม การเงิน การใช้สถานที่ การติดประกาศโฆษณา และสิ่งตีพิมพ์ของสโมสรนักศึกษา เป็นต้น
3. ให้คำปรึกษาแนะนำ และประชุมร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับ การดำเนินกิจกรรม เช่น การวางแผนการดำเนินงานและประเมินผลเป็นต้น
4. ให้คำปรึกษาแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ขิงกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมา เช่นการดำเนินงาน การขาดแคลนงบประมาณ ตลอดจนปัญหาด้านการศึกษาของกรรมการ เป็นต้น
5. พิจารณากลั่นกรองการขอจัดกิจกรรมของสโมสร เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
6. รับผิดชอบการยืมเงินทดรองจ่าย การควบคุมการใช้เงิน ตลอดจนครุภัณฑ์ ของสโมสรนักศึกษา
7. ควบคุมดูแลให้นักศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน เช่นการใช้สถานที่ การเงิน การติดประกาศ และการทัศนศึกษา
8. การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพ และการดำเนินงานของนักศึกษา
9.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเช่น อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอนนักแนะแนว และ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา
10. ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th