KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 82/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานโครงการสัมนาอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง การประเมินผลการจัดการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีในปีการศึกษา 2548 และแนวทางการดำเนินการภารกิจหลักของภาควิชาในปีการศึกษา 2549วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุมัติให้ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จักทำโครงการสัมนาอาจารย์ฯเรื่อง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีในปีการศึกษา 2548 และแนวทางการดำเนินการภารกิจหลักของภาควิชาในปีการศึกษา 2549 ในระหว่างวะนที่ 15 -17 มีนาคม ณ ห้องประชุมภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดสัมมนาโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการงานโครงการสัมนาอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง การประเมินผลการจัดการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีในปีการศึกษา 2548 และแนวทางการดำเนินการภารกิจหลักของภาควิชาในปีการศึกษา 2549 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการและเลขานุการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะและอาหาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th