KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12/2549
เรื่อง ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 3วัตถุประสงค์ :ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้สนับสนุน"แผนงาน พัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริม ระยะที่ 3" โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ(1)เพือ่สร้างความรู้และบูรณาการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรและการวิจัย (2)เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีแนวคิดและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนและพัฒนาภาพลักษณ์ทางสังคมของพยาบาลในสังคมไทย (3)เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีต่างๆจนสามารถทำให้แผนงานนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4.6 แห่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ.2548 ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7 โดยความเห็นชอบของคระกรรมการบริหารคณะที่ 7 จึงประกาศแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำกับทิศทาง "แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 3 "
โดยมีองค์ประกอบและบทบาท ของคณะกรรมการกำกับทิศทาง ดังนี้

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  คณะดำเนินงาน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับทิศทางชุดดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.ให้คำปรึกษา คำแนะนำ กำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานแผนงาน วางกลยุทธ์ ประสานงานกับเครือข่ายอื่นๆ และสนับสนุนด้านวิชาการให้กับแผนงานตามความเหมาะสม
2.กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วางระบบการบริหารจัดการของแผนงาน รวทถึงหลักเกณฑ์ด้านบัญชีการเงินและการสนับสนุนโครงการย่อยภายใต้แผนงาน โดยไม่ขัดกับระเบียบการพิจารณาสนับสนุนทุนของ สสส.
3.ดูแล กำกับติดตามเพื่อให้โครงการย่อยเป็นไปตามแผนงาน ตามความเหมาะสมทางวิชาการ และความเป็นจริงของสถานการณ์
4.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนงานแต่ละงวดก่อนนำเสนอ สสส..
5.กำหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมพิจารณาสนับสนุนโครงการย่อย.
6.ประเมินการบริหารจัดการของผู้จัดการแผนงานและกระบวนการประเมินผลภายในแผนงานเพื่อเป็นข้อมูลแก่ สสส.
7.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 3 คน และให้ความเห็นชอบหากมีกรรมการลาออกก่อนหมดวาระ อันรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนผู้ที่ลาออกไป
8.หน้าที่อื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานแผนงานนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
หมายเหตุ
ก คณะกรรมการกำกับทิศทางชุดดังกล่าวนี้ มีวาระ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศฉบับนี้ หรือ เมื่อ สสส.ออกประกาสแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางชุดใหม่ขึ้น
ข การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง กำหนดไว้ประมาณ 2 - 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ โดยเลขานุการของคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม จัดทำ/แจกจ่ายรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ค ให้คณะกรรมการกำกับทิศทางมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเห็นชอบกับภารกิจที่ได้ดำเนินการ นับแต่วันเริ่มสัญญาของแผนงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th