KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 94/2549
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ : คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงาน การประเมินตนเองวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 72/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ-การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
7 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อนุกรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
14 .  นางกมลชนก กาวิล  อนุกรรมการ
15 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  อนุกรรมการ
16 .  นางพรพิมล มาภักดี  อนุกรรมการ
17 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการ
18 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  อนุกรรมการ
19 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  อนุกรรมการ
20 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  อนุกรรมการ
21 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  อนุกรรมการและเลขานุการ
23 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะพยาบาลศาสตร์
2. จัดทำรายงานและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตนเองของ คณะพยาบาลศาสตร์
3. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

สั่ง ณ วันที่ : 10 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th