KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 122/2545
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 159/2544 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2544 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายต่าง ๆ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2544 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาบางฝ่าย ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตรมความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
10 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  กรรมการ
15 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
16 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
17 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
18 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
8 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
10 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
11 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน
1 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ชลอศรี แดงเปี่ยม  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ยุพิน กลิ่นขจร  กรรมการ
7 .  อาจารย์ สุภาพ ใบแก้ว  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
10 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 1. รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ 2. จัดทำรายงานแลเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตนเองของคณะฯ 3. จัดทำคู่มือประกันคุณภาพศึกษษของคณะ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูล 1.พิจารณาวางระบบฐานข้อมูล 2. จัดทำฐานข้อมูล 3. พัฒนาฐานข้อมูลของคณะฯ ให้ทันสมัย คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน 1. ให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองสำหรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน 2. ดำเนินการตรวจเยี่ยมภาควิชาและหน่วยงานเพื่อเตรียมการสำหรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล 1.จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการประกันคุณภาพศึกษา 2. รวบรวมติดตามผลการประเมินเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่หน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 12 เมษายน 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th