KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 112/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง หัวใจของงานบริการวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง หัวใจของงานบริการ ในวันศุกน์ที่ 31 มีนาคม02549 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเปรียบปัณยววณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง หัวใจของงานบริการ ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ลงทะเบียน และต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
5 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
6 .  นายบุญศรี ใจคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th