KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 114/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักวิชาการศึกษา)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 598/2549 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 อธิการบดีได้มีคำสั่ง บรรจุ นางธัญญลักษณ์ สวาสดิ์วงศ์ วุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) จากมหาวิทยาลัยพายัพ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานประจำเต็มเวลา) โดยมีสัญญาจ้างเป็นเวลา 3 ปี และได้ผ่านการประเมินผลการ ปฏิบัติงานทุกปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้จ้างต่อโดยมีสัญญาจ้าง 3 ปี ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,323 บาท ตำแหน่งเลขที่ 451 สังกัดหน่วยทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา สำนักงาน เลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางธัญญลักษณ์ สวาสดิ์วงศ์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548 โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำทุกรอบปีของการปฏิบัติงาน โดยให้ทำการประเมินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันครบรอบปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2549 เป็นต้นไป เมื่อครบรอบปฏิบัติงาน 3 ปีแล้ว ให้นำเสนอผลการประเมินต่ออธิการบดี ประธาน ก.บ. มหาวิทยาลัยต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th