KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 115/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2549วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดโครงการการสัมนาวิชาการ ประจำปี 2549 เรื่องการจัดการเยนการสอน ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2546)และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างที่ 21 - 22 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร คณะพยาบาลศาสตร์ และโรมแรมนอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวโน้มการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์แนวทางในการขับเคลื่อนตราสัญญาลักษณ์ การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆ กำหนดแนวทางการจัดแผนกำหนดการศึกษาและ block plan ในปีการศึกษา 2549 ตลอดจนการติดตามประเมินสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี

เพื่อให้การกำหนดงานจัดโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนคณะกรรมการส่งเสรมและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วยวิชาการ ประจำปี 2549

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
5 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  เลขานุการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  เลขานุการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  เลขานุการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  เลขานุการ
5 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  เลขานุการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นายบุญศรี ใจคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th