KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 113/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาตร์ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา จะได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 แก่๕ราจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 4 -5 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อบ และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียยงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการและเลขานุการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
3 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
4 .  นางมยุรี ทองคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางมยุรี ทองคำ  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐชยา คำชำนาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวณัฐชยา คำชำนาญ  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐชยา คำชำนาญ  กรรมการ
3 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
3 .  นางมยุรี ทองคำ  กรรมการ
4 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
5 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 


หน้าที่ :
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการและเลขานุการ
1. ประสานงานการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนากับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเตรียมประวัติวิทยากร
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดรองจ่าย
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
4. จัดเตรียมประวัติวิทยากรภายนอกภายใน
5. ทำหนังสือเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดงาน และผู้บริหารคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
6.จองห้องประชุมเปรียบ ปัณวณิช ชั้น 2 ในระบบ MIS
7. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการจัดซื้อ รวบรวมใบเสร็จรับเงิน และดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
8. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (ถ้ามี)
9. ขออนุมัติใช้รถยนต์และประสานงานการใช้ตามกำหนดวันเวลาเดินทางวิทยากร
10. จัดเตรียมเอกสารใบสำคัญรับเงิรของวิทยากรภายนอก
11. รายงานผลการสัมมนาให้ฝ่ายนโยบายและแผนในระบบ MIS
12. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมนา
1. สรุปรายงานการสัมนาประจำวันแล้วส่งพิมพ์
2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสรุปรายงานการสัมมนาที่จัดพิมพ์แล้ว
3. รวบรวมเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานการสัมนา จำนวน 2 ชุด
4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการสัมมนา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายเอกสาร
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสัมนา
2. รวบรวม/จัดพิมพ์ ส่งถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา
3. ติดตามเอกสารวิทยากร รวบรวมเอกสารประกอบการสัมมนา
4. จัดแฟ้มเอกสารประกอบการสัมมนา
5. จัดเตรียมของที่ระลึกวิทยากร
6. ทำป้ายชื่อวิทยากร และพิธีกร
7. จัดทำ Power point หน้าจอประชาสัมพันธ์
8. จัดพิมพ์เอกสารรายงานการสัมนา
9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และประเมินผล
1. จัดพิมพ์รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา
2. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการสัมมนา
3. จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนา
4. รวบรวมแบบประเมินผลการสัมมนา
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินการสัมมนา
6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายประสัมพันธ์
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผ่านทาง Website, เสียงตามสาย,บอร์หน้าลิฟท์ของคณะ และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา
2. ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา
3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายสถานที่
1. ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ประกอบการสัมมนา
2. จัดเตรียมโต๊ะวิทยากรบรรยาย
3. จัดเตรียมโต๊ะรับลงทะเบียน
4. จัดเตรียมโต๊ะวางอาหารแครื่องดื่ม
5. จัดโต๊ะอาหารสำหรับวิทยากร และผู้บริหาร
6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดเตรียม Notebook,LCD และเครื่องเสียงประกอบการสัมมนา
2. ถ่ายภาพกิจกรรมระหว่างการสัมมนา
3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1. ประสานงานวัน เวลาการเดินทางและเดินทางไปรับ - ส่งวิทยากร
2. แจ้งรายละเอียดวัน เวลาการเดินทางให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดทำตารางการขอใช้รถและจองตั่วเครื่องบิน
3. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่วิทยากร
4. รับเอกสารค่าตอบแทนจากฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอให้วิทยากรลงนาม
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเจ ตลอดการสัมมนา
2. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันสำหรับวิทยากร และผู้บริหาร
3. ดูแลเสริฟ้ำวิทยากรตลอดการสัมมนา
4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1. จัดรถรับ - ส่งวิทยากรตามกำหนดการ

สั่ง ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th