KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0061/2549
เรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวัตถุประสงค์ :ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีแผนที่จะจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2550 ฉะนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การจัดทำหลักสูตรและด้านอื่นๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาลและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานั้น
อาศัยความในมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพ.ศ.2541 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  รองประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.จัดทำโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความพร้อมการจัดตั้งสถาบันการศึกษาพยาบาลใหม่ที่เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับพื้นฐานของสภาการพยาบาลและเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายให้สามารถเปิดสอนได้ภายในปีการศึกษา 2550 2.จัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ที่จะเปิดสอนในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 3.วางแผนและเตรียมความพร้อมการเปิดดำเนินการสำนักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4.วางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 5.วางแผนการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6.เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th