KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 145/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนางานและบุคลากรภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนางานและบุคลากรภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ในวันที่ 10-12 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมประณีตสวัสดิรักษา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนางานและบุคลากรภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
10 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่โสตทัสนูปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
3 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2549

สั่ง ณ วันที่ : 5 เมษายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th