KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 159/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ((Comprehensive Systematic Review))วัตถุประสงค์ :ตามที่ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Comprehensive Systematic Review) โดยแบ่งระยะเวลาการอบรมเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2549 และ ระยะที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องเรียน NT 404 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 402 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Comprehensive Systematic Review)” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 
กรรมฝ่ายเอกสาร
1 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และสถานที่
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง
1 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผลการประชุม
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 เมษายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th