KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 164/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549 (รอบ 2)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 (รอบที่ 2) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 คระพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายๆ ดังต่อไปนี้ คือ

รายนาม :
ก. หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 
ฝ่ายสอบสัมภาษณ์
 
1. สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
5 .  นางมยุรี ทองคำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
ข. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 
ฝ่ายออกข้อสอบ
 
1. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
 
2.สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  อนุกรรมการ
 
3. สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  อนุกรรมการ
 
ฝ่ายคุมสอบ
 
1. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ศิริพร สิงหเนตร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
 
2. สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
1 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
 
3. สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  อนุกรรมการ
 
ฝ่ายสอบสัมภาษณ์
 
1. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ศิริพร สิงหเนตร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
 
2. สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  อนุกรรมการ
 
3. สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  อนุกรรมการ
 
ค. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจส่วนกลาง
 
1. ฝ่ายพิจารณาตัดสินผลการสอบ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  อนุกรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  อนุกรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  อนุกรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  อนุกรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
13 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  อนุกรรมการ
18 .  อาจารย์ ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  อนุกรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  อนุกรรมการ
20 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  อนุกรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
22 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  อนุกรรมการ
23 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  อนุกรรมการ
24 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  อนุกรรมการ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
26 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
28 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการและเลขานุการ
29 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
2. ฝ่ายสถานที่
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  อนุกรรมการ
4 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางสมพร ใจสูง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
3. ฝ่ายการเงิน
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
3 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  อนุกรรมการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
7 .  นางมยุรี ทองคำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
8 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  อนุกรรมการ
9 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 เมษายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th