KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 165/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  รองประธานกรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
3 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำรายงานการสัมนาและศึกษาดูงาน
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางมยุรี ทองคำ  กรรมการ
3 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
4 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 เมษายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th