KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 169/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 279/2547 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
4 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
8 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
9 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
10 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
11 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
12 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
13 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
14 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
15 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการพัฒนาระบบกายภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้มีความร่มรื่น สวยงาม สงบ สะอาด และปลอดภัย
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบกายภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน รวมถึงการจัดการระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ และระบบรักษาความปลอดภัย ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ดำเนินงานจัดโครงการ/ กิจกรรม ที่เป็นการสร้างความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุนและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นล้านนา และประเทศตามแผน
5. ดำเนินงานจัดโครงการ/ กิจกรรม ที่เป็นการสร้างความตระหนัก ตลอดจนการพัฒนาระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อมและการประหวัดพลังงานของคณะฯ ตามแผน
6. ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานของคณะฯ
7. ปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านการทำนุรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการพัฒนาระบบภายภาพของคณะฯ
8. ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงที่เป็นการประสานความร่วมของอาจารย์ บุคลากรทุกระดับ นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ
9. ติดตาม กำกับดูแลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้พลังงาน สาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์) ของคณะฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ บุคลากรทุกระดับรับทราบ
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549

สั่ง ณ วันที่ : 25 เมษายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th