KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 174/2549
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางกัลยา อุรัจนานนท์ รหัสประจำตัว 4632085 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยวัตถุประสงค์ :อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตมหาวิทยาลัย พ.ศ 2530 และตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2543 ข้อ 18 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางกัลยา อุรัจนานนท์ รหัสประจำตัว 4632085 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย ดังนี้

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
 


หน้าที่ :หัวข้อวิทยานิพนธ์ การสัมผัสเสียงและการรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของคนงานในดรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่
Noise Exposure and Risk Perception of Noise Exposure Among Workers in Large Lumber Mill

ซึ่งได้รับอนุมัติหัวข้อโรงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 6ตุลาคม 2548 และกำหนดสอบในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน NT 201อาคารเรียนรวม พยาบาล - เทคนิค คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ : 27 เมษายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th