KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 176/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสำนักงานเลขานุการวัตถุประสงค์ :ตามคำสังคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 140/2547 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสำนักงานเลขานุการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2547 เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การดำเนินการในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสำนักงานเลขานุการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงคื ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
8 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
9 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
10 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
11 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
12 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
13 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
14 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
15 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
16 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
17 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
18 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
19 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและเลขานุการ
20 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขานุการ ให้ป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานการศึกษาของคณะฯ
2. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานเลขานุการ
3. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขานุการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 28 เมษายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th