KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 179/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549วัตถุประสงค์ :ตามที่สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดดครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549 เรื่อง การพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนในระหว่างวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2549 แลวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมอาน่า บ้านปู เกาะช้าง จังหวัดตราด นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียนร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
 
ประธานประสานงานกลุ่มย่อย
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  ประธานกรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 
กรรมฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
3 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
2 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
3 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th