KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 180/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการประสานงานการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชวัตถุประสงค์ :ตามที่สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549 เรื่อง การพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน ในระหว่างวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2549 และวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมอาน่า บ้านปู เกาะช้าง จังหวัดตราด นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 
ประธานกรรมการ
1 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการและเลขานุการ
2 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประมวลผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ อาคาร และเตรียมโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 


หน้าที่ :ประธานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำโครงการสัมมนา คำนวณค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และเสนอขออนุมัติ โครงการ
2.ดูและและควบคุมการดำเนินการจัดสัมมนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประธานประสานงานกลุ่มย่อย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะร่วมกับ กลุ่มย่อย
2.รวบรวมเอกสาร ข้อมูลของกลุ่มย่อย และจัดเตรียมข้อมูลนำเสนองาน
3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับสถานที่พักและยานพาหนะ
2.ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินการจัดสัมมนา
3.รวบรวมและสรุปรายงานการประชุมในแต่ละวัน
4.จัดทำขออนุมัติการเช่ารถยนต์ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และรวบรวม ใบเสร็จรับเงิน
5.การจัดเตรียมเอกสารและชี้แจงกำหนดการ
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดเตรียมเอกสารในการสัมมนา
2.เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำเอกสารสรุปการสัมมนา
3.พิมพ์และแก้ไขเอกสารสรุปการสัมมนา
4.ดูแลการลงทะเบียนและแจกเอกสารการลงทะเบียน
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2. จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนา
3. รวบรวมและสรุปผลการสัมมนา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.ดูแลและจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้สัมมนาในระหว่างการสัมมนาที่คณะ
2.เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการเดินทาง
3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายการเงิน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ดูแลและจัดเก็บเงินค่าใช้จ่ายในระหว่างการไปสัมมนา
2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ
3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.การจัดสถานที่พักและยานพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
2.ดูแลการจัดสถานที่ในการประชุมในคณะ
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook LCD และกล้องดิจิตอลเพื่อใช้ประกอบการ สัมมนา
2. ถ่ายภาพกิจกรรมระหว่างการสัมมนา
3. ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างการสัมมนาเพื่อจัดเตรียมการนำเสนอผลการสัมมนา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


สั่ง ณ วันที่ : 10 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th