KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 182/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2549วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จะจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาล-ศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และให้มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2549” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดหาของที่ระลึก
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  คณะดำเนินงาน
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th